TMS - Trondheim Militære Samfunds formål er å bidra til å opprettholde forsvarsviljen, ved å spre informasjon om tema relatert til Forsvaret, Totalforsvaret og samfunnssikkerhet, fremme faglige, kulturelle og sosiale interesser blant medlemmene, samt å være et kontakt- og samarbeidsorgan for alle foreninger med tilknytning til Totalforsvaret, primært i Midt-Norge.

TMS - Trondheim Militære Samfund er uavhengig og ikke tilsluttet annen organisasjon eller forening, og skal ikke ta standpunkt til politiske eller fagorganisatoriske spørsmål.

VEDTEKTER FOR TMS - TRONDHEIM MILITÆRE SAMFUND

Vedtatt på ordinær generalforsamling 18. februar 2020

§ 1-NAVN-STATUS Samfundets navn er TRONDHEIM MILITÆRE SAMFUND, forkortet TMS. TMSs stiftelsesdag er 11. januar 1950. TMS er uavhengig og ikke tilsluttet noen annen organisasjon eller forening, og skal ikke ta standpunkt til politiske eller fagorganisatoriske spørsmål. TMS logo er stridsøksene i kryss med Trondheim Militære Samfund i sirkel på rød bunn.

§ 2- FORMÅL TMSs formål er å: - bidra til å opprettholde forsvarsviljen, ved å spre informasjon om tema relatert til Forsvaret, totalforsvaret og samfunnssikkerhet - fremme faglige, kulturelle og sosiale interesser blant medlemmene, - bidra til kontakt og samarbeid mellom alle foreninger med tilknytning til totalforsvaret, primært i Midt-Norge

§ 3 - MEDLEMSKAP Samfundet har disse kategorier medlemmer: - alminnelige medlemmer - æresmedlemmer
Alminnelig medlemmer: Alle med interesse for Forsvaret og totalforsvaret som har betalt kontingent.
Æresmedlemmer: Æresmedlemskap kan oppnås av personer som har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid til fremme for samfundets formål. Forslag om æresmedlemskap kan fremsettes av alle betalende medlemmer. Vedtak om tildeling av æresmedlemskap fattes av styret. Vedtak skal være enstemmig. Utnevnelse av æresmedlem skal fortrinnsvis skje på generalforsamlingen og av styrets leder.

§ 4 - KONTINGENT Årskontingenten for medlemmer fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Kontingenten gjelder fra 1. januar til 31. desember, og betales ved vårsemesterets begynnelse. Medlemmer med kontingentrestanse utover ETT år skal strykes som medlem.

§ 5- ORGANISASJON TMSs organer er: a) Generalforsamling b) Styret c) Valgkomite d) Revisor.

§ 6 - GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er TMSs høyeste organ. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Skriftlig innkalling med saksliste skal sendes medlemmene senest 30 dager før generaIforsamIingen. Ordinær generalforsamling skal: a) Godkjenne innkalling og saksliste b) Velge møteleder, referent og to medlemmer for å underskrive protokoll c) Behandle styrets årsberetning d) Godkjenne årsregnskap e) Fastsette årskontingent f) Behandle saker innmeldt iht vedtektene g) Velge leder, styre, revisorer og valgkomite Saker som kreves forelagt generalforsamlingen må være kommet inn til styret senest 14 dager før generalforsamling. Generalforsamling som er innkalt i samsvar med vedtektene er beslutningsdyktig. Sakene avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Når minst 30 eller 1/5 av medlemmene skriftlig krever det, plikter styret å innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen ledes av valgt dirigent. Personlige medlemmer som har betalt kontingent sist år, har stemmerett.

§ 7- STYRET Styret består av leder og 4 styremedlemmer, med 2 vararepresentanter. Styret konstituerer seg med nestleder, kasserer og sekretær. Styret skal lede iht fastsatte vedtekter og etter retningslinjer som blir vedtatt av generaIforsamlingen. Styret kan etter behov oppnevne komiteer for spesielle arbeidsoppgaver. Styret har i alle saker, som ikke er henvist til avgjørelse på annen måte, besluttende og bevilgende myndighet. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og 2 av styrets medlemmer er tilstede. Det nye styrets funksjonstid begynner etter gjennomført generalforsamling.

§ 8- VALGKOMITE Valgkomiteen velges for 1 år og består av 3 medlemmer. Valgkomiteen velger selv sin leder. Valgkomiteen skal etter anmodning fra styret i god tid forberede de valg som skal skje på generaIforsamlingen.

§ 9- REVISOR Revisor og vararevisor velges for to år av gangen og velges hvert annet år.

§ 10- VALG TMSs leder velges spesielt for 1 år. Styremedlemmer og vararepresentanter velges hver for en 2- års periode. Hhv 2 styremedlemmer og 1 vararepresentanter er på valg hvert år. Blir ett av styremedlemmene valgt som leder rykker vararepresentanten inn som styremedlem for resten av hans 2-årsperiode, og det velges ny vararepresentant for samme periode. 1 revisor med vararepresentant velges for 2 år. Valg på leder og styremedlemmer skal være skriftlig, hvis minst ett av medlemmene ønsker det. Styremedlemmer kan velges under ett. I tilfelle stemmelikhet foretas omvalg, og ved fortsatt stemmelikhet avgjøres personvalget ved loddtrekning. Alle medlemmer har plikt til å motta valg, men har rett til å frasi seg gjenvaIg for Iike lang periode som de har fungert.

§ 11- MØTEVIRKSOMHET TMS skal hvert halvår arrangere minimum tre foredragsaftener og/ eller diskusjonsmøter med etterfølgende selskapelig samvær. Møtene bør fortrinnsvis arrangeres som åpne møter.

§ 12 - EKSKLUSJON Styret kan vedta å ekskludere medlemmer som har vist uverdig opptreden. Vedtaket må være enstemmig. Det kan ankes inn for generalforsamlingen, som avgjør saken med simpelt flertaIl.

§ 13 - OPPLØSNING TMS kan oppløses dersom generalforsamlingen med 2/3 flertall finner at samfundets virksomhet ikke lenger kan drives i samsvar med formålsparagrafen (§ 2). Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinær generalforsamling minst 3 og maksimalt 6 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Dersom generalforsamlingen vedtar oppløsning, skal den fatte vedtak om disponering av samfundets midler. Disse skal tildeles en organisasjon eller institusjon som har et formål samsvarende med Trondheim Militære Samfunds. Det skal velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen.

§ 14 - VEDTEKTSENDRING Endringer i paragrafene 1 Navn, 2 Formål, 13 Oppløsning og 14 Vedtektsendringer, krever 2/3 flertall av to påfølgende generalforsamlinger (ordinære eller ekstraordinære) med minst 3 måneder mellom hver. 

 

Følg Trondheim Militære Samfund - TMS på Facebook